S ú ť a ž   n a   v ý t v a r n é   d i e l o
Pamätník Martina Rázusa

Súťažné podmienky

Z výsledkov súťaže

-==-

-==-

-==-

-==-

I. Všeobecné údaje o súťaži

1. Názov súťaže: Architektonicko - výtvarná súťaž na stvárnenie Pamätníka Martina Rázusa
                               v Liptovskom Mikuláši


2. Druh súťaže: verejná, anonymná, jednokolová s vyzvanými účastníkmi:
- Akad. sochár Tibor Bártfay, Bratislava
- Akad. sochár Rastislav Biarinec, Ružomberok
- Akad. sochár Ján Hoffstädter, Bratislava
- Akad. sochár Ján Kulich, Bratislava
- Akad. sochár Ján Leško, Trebišov
- Akad. sochár Viktor Oravec, Bratislava
- Akad. sochár Peter Rusnák, Bratislava
- Akad. sochár Rastislav Trizma, Bratislava
- Rastislav Baláž, Bratislava
      -     Akad. sochár Milan Marciňa, Nitra

3. Vyhlasovateľ súťaže: Spolok Martina Rázusa  a  Mesto Liptovský Mikuláš, adresa: Mestský úrad, Štúrova ul. 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš

4. Sekretár súťaže: Ing. arch. Tatiana Zuštinová, MsÚ oddelenie životného prostredia a územného plánovania, č. t. 044/552 20 12-16

5. Termín vypísania súťaže: 11. 9. 2002

6. Miesto a čas podávania vysvetľujúcich informácií k súťažným podmienkam: u sekretára súťaže : - otázky od 23. 9. do 4. 10. 2002  v pracovných dňoch v čase od  8.00 do 15.00 h
             - odpovede  do 11. 10. 2002
                                      

7. Uzávierka predloženia súťažných návrhov a termín ukončenia súťaže: 10. 1. 2003
       o 10. 00 h s možnosťou doručenia poštou alebo osobne sekretárovi súťaže.

8. Poskytnutie podkladov pre súťaž: od 23. 9. do 4. 10. 2002 u sekretára súťaže
       v pracovných dňoch                          

9. Termín zasadnutia súťažnej poroty: 14. 1. 2003

10. Termín vyhlásenia výsledkov súťaže: 31. 1. 2003


II. Osobitné údaje o súťaži

Súťažná porota:

Predseda súťažnej poroty - Ján Juráš, predseda Spolku Martina Rázusa
MUDr. Alexander Slafkovský - primátor mesta Liptovský Mikuláš
Akad. maliar Ján Kudlička, Ružomberok
PhDr. Karol Maliňák, riaditeľ Galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Akad. maliar Pavol Rusko, Ružomberok
Ing. arch. Vladimír Fajčík, poslanec a člen MsR v Liptovskom Mikuláši
Ing. Miloš Rázus, Bratislava

Náhradníci:
Akad. maliar Ján Hrnčiarik, Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš
Akad. maliar Pavol Petráš ml., Liptovský Mikuláš


Kritériá hodnotenia:

1) splnenie súťažných podmienok
2) nápaditosť a kvalita zvládnutého diela daného ideového zámeru
3) osadenie diela a jeho väzba na okolie

Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo:

a) neurčiť víťaza
b) odmietnuť všetky súťažné návrhy
c) nerealizovať víťazný návrh
d) ponechať súťažné návrhy v majetku Spolku Martina Rázusa

Predmet riešenia:

Výtvarné dielo "Pamätník Martina Rázusa so sochou" v Liptovskom Mikuláši je venované pamiatke liptovskomikulášskeho rodáka, významného slovenského literáta, básnika, politika, evanjelického kňaza a národného dejateľa, jeho literárnemu a národnobuditeľskému odkazu. Súťažiaci predložia svoj vlastný názor na riešenie Pamätníka rešpektujúc danosti územia na Štúrovej ulici pri Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.


I D E A : Martin Rázus - jeho literárny a ľudský odkaz pre budúce generácie

Zoznam súťažných podkladov:

1) ideový zámer diela
2) životopis Martina Rázusa
3) zoznam jeho najznámejších literárnych diel
4) mapové podklady
5) fotografie priestoru
6) fotografie Martina Rázusa - portrét, postava
7) popis urbanisticko -  architektonického riešenia


Záväzná maximálna cena s DPH: 2 000 000 Sk

Rozsah súťažného elaborátu:

1. Situovanie Pamätníka (ďalej len výtvarného diela) vo väzbe na okolie - axonometria umiestnenia diela s priemetom priečelí okolitých objektov, resp. zákres do fotografií - pohľady zo všetkých svetových strán
2. Návrh výtvarného diela vo formáte A 2
3. Model výtvarného diela M 1 : 10
4. Libreto popis a zdôvodnenie návrhu - max. 3 strany A 4
5. Cena navrhovaného diela
6. Zapečatená obálka s heslom a spiatočnou adresou
7. Zapečatená obálka s menami autorov súťažného návrhu


Grafická úprava výkresov, ako aj materiál použitý na model je ľubovoľný, všetky výkresy, model aj libreto musia byť označené názvom súťaže, dátumom a číslom výkresu. Libreto v rozsahu troch strán A 4.  Odporučený formát grafickej časti A2, resp. jeho násobok zložený na formát A 2. Počet výkresov závisí od zvolenej grafiky a symboliky,  t. z. čitateľnosti výkresu.


Záväzný termín a spôsob odovzdania súťažných návrhov.

Všetky prílohy musia byť vložené do tvrdého obalu opatreného názvom súťaž a zoznamom príloh, nalepeným z vnútornej strany. Súťažný elaborát musí byť zapečatený a označený názvom súťaže bez uvedenia odosielateľa. Zásielku označiť:

"Súťaž - adresa odosielateľa je vo vnútri zásielky"


Ceny:

I.    cena   20 000 Sk
II.   cena   15 000 Sk
III.  cena   10 000 Sk

Neumiestnené súťažné návrhy bez ohľadu na poradie: každý po 3 000.-Sk.

Na odmeny a náhradu režijných nákladov je určená celková suma 10 000.-SkIII. Požiadavky vyhlasovateľa:

Voľbu materiálu prispôsobiť atmosfére prostredia

Situačné podmienky:  pozri súťažné podkladyIV. Záverečné ustanovenia

Odovzdaním súťažného návrhu vyslovujú súťažiaci súhlas so všetkými podmienkami súťaže a s vystavením návrhu. Vyhlasovatelia súťaže sú oprávnení použiť ocenené a odmenené súťažné návrhy na účel sledovaný súťažou, z čoho súťažiacim nevznikajú žiadne nároky.

Vyhlasovatelia do 30 dní od vyhlásenia výsledkov vystavia všetky súťažné návrhy. U autora víťazného návrhu môže, ale nemusí objednať dodávku diela, resp. ak autor návrhu odstúpi, je možnosť objednať iný návrh.

V Liptovskom Mikuláši  11. 9. 2002.