V. valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa,
konané v sobotu 31.3 2007 v priestoroch Múzea Janka Kráľa, Nám. osloboditeľov, L. Mikuláš


Program:

1. Otvorenie
2. Ustanovenie valného zhromaždenia
3. Zápisnica z Valného zhromaždenia 2006
4. Správa o činnosti a hospodárení spolku v roku 2006
5. Správa kontrolnej komisie
6. Rámcový plán činnosti spolku a rozpočet spolku na rok 2007
7. Rozprava
8. Záver
9. Položenie kytice ku Pamätníku Martina Rázusa


UZNESENIE
z V.valného zhromaždenia OZ Spolok Martina Rázusa, prijaté dňa 31.marca 2007

VZ
I. konštatuje,
že na základe oznámenia mandátovej komisie VZ je uznášaniaschopné .

II. schvaľuje
1 . Správu o činnosti a hospodárení spolku za rok 2006
2 . Správu Kontrólnej a revíznej komisie za rok 2006
3 . Zmenu sídla Spolku Martina Rázusa z Mestského úradu do Rázusovie domu, ktorý je v majetku Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši s adresou - MJK, Rázusovie dom, Vrbická 312, 031 01 Liptovský Mikuláš
4 . Výšku zápisného pre nových členov Spolku MR – fyzické osoby minimálne 100 Sk
a právnické osoby minimálne 3000 Sk
5 . Doplnenie Stanov Spolku MR o čestného predsedu

III. Volí

do predsedníctva Spolku M.Rázusa novozvoleného primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing.Jána Blcháča, PhD.

IV . Podporuje

1. Vznik evanjelického cirkevného múzea s celoslovenskou pôsobnosťou
2. Iniciatívu na obnovu rodného domu Rázusovcov v súvislosti s úpravou okolia po asanácii starých domov v susedstve rodného domu

V . Ukladá
predsedníctvu Spolku MR :
1 . Spracovať časový harmonogram a rozsah akcii v rámci Roku Martina Rázusa
2 . Vyhlásiť Rok Martina Rázusa s oboznámením celoštátnych médií a dotknutých organizácií
3 . Iniciovať spracovanie dokumentárneho filmu o živote a diele Martina Rázusa
4 . Najsť spôsob ako oživiť, doplniť a udržiavať web stránku Spolku MR
5 . Určiť dobrovoľníkov z členov Spolku MR na udržiavanie a rozvíjanie kontaktov Spolku v pôsobiskách Martina Rázusa


Uznesenie v tomto znení schválili jednomyselne všetci účastníci VZ