Martin

 

         Vo štvrtok 26. a v piatok 27. júna sa v rámci Dní Milana Hodžu konala v Biblickej škole v Martine medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Martin Rázus politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Vo štvrtok večer pripravili organizátori hodnotný literárno-hudobný program Dni ťažkých obetí v evanjelickom chráme.

          Program tohoto dvojdňového podujatia aj s uvedením organizátorov uvádzame :

Martin Rázus
 
politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ

Ústav politických vied SAV
Historický ústav SAV
Slovenská národná knižnica v Martine
Rada národnej kultúry v Martine
Spolok Martina Rázusa

Vás pozývajú
na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Martin – Aula Biblickej školy
Memorandové námestie
26. – 27. jún 2008


PROGRAM
Štvrtok 26. 6. 2008

Prezentácia – 13.00 h, program konferencie – 13.30 h
PhDr. Miroslav Pekník, CSc.: Osobnosti slovenskej politiky

(Ústav politických vied SAV, Bratislava)

Mgr. Zdenko Ďuriška: Rod Rázusovcov

(Slovenská národná knižnica, Martin)

PhDr. Natália Krajčovičová, CSc.: Autonomizmus Slovenskej národnej strany v rokoch 1918 – 1922

(Historický ústav SAV, Bratislava)

Mgr. Milena Sokolová: Cirkevnopolitické dilemy Martina Rázusa
(Ústav politických vied SAV, Bratislava)

PhDr. Vladimír Bakoš, CSc.: Myšlienkové východiská a ideový kontext Rázusovho nacionalizmu
(Filozofi cký ústav SAV, Bratislava)

PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Martin Rázus a analýza politicko-ideových prúdov v medzivojnovom období

(Historický ústav SAV, Bratislava)

 

Th Dr. Ivan Tóth: Rázusovo pôsobenie v cirkevných zboroch Evanjelickej a. v. cirkvi (Modra)

PhDr. Jozef Kiss, CSc.: Martin Rázus vo svetle slovensko-maďarských vzťahov

(Ústav politických vied SAV, Bratislava)

PhDr. Peter Zelenák, CSc.: Formovanie autonomistického bloku v slovenskej politike
(Filozofi cká fakulta UK, Bratislava)

PhDr. Michal Gáfrik, DrSc.: Politické kontakty Martina Rázusa a Milana Hodžu
(Bratislava)

prof. PhDr. Karol Fremal, CSc.: Autonomistický blok a výsledky parlamentných volieb na Slovensku v roku 1935.
(Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica)

PhDr. Vojtech Čelko: Rázusove parlamentné vystúpenia
(Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha)

 

Štvrtok 26. 6. 2008 – 19.00 h
Dni ťažkých obetí
Literárno-hudobný večer o Martinovi Rázusovi
Martin – evanjelický kostol

Piatok 27. 6. 2008 – 8.30 h

PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.: Národ v diele a politike Martina Rázusa
(Ústav politických vied SAV, Bratislava)

prof. PhDr. Roman Holec, CSc.: Problémy spolupráce Martina Rázusa a Ľudovíta Bazovského.
(Filozofi cká fakulta UK, Bratislava)

Mgr. Ján Midriak, emeritný biskup VD ECAV(Prešov):
Martin Rázus ako kňaz a kazateľ

PhDr. Michal Gáfrik, DrSc.: Druhý vrchol Rázusovej poézie, alebo tragickosť jeho videnia sveta
(Bratislava)

PhDr. Mária Šimková: Jazykové prostriedky vo vybraných dielach Martina Rázusa (Analýza na báze textov Slovenského národného korpusu)
(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava)

PhDr. Peter Macho, PhD.: Rázusov „Odkaz mŕtvych“– nástroj formovania občianskej rezistencie? (Násilie v historickej pamäti a v literárnom texte)
(Historický ústav SAV, Bratislava)

Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.: Politologické aspekty politickej činnosti Martina Rázusa
(Filozofi cká fakulta PU, Prešov)

 

Doc. PhDr. Svetozár Krno, CSc., Doc. PhDr. Ivan Dubnička, CSc.: Politické zjednocovanie a štiepenie spoločnosti na základe konfesie
(Filozofi cká fakulta UKF, Nitra)

Doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.: Martin Rázus – politická kultúra a morálka.
(Pedagogická fakulta UK, Bratislava)

PhDr. Viliam Jablonický: Aktuálnosť ideí a posolstva Martina Rázusa
(Bratislava)

PhDr. Ľubica Moncmanová: Martin Rázus v Archíve literatúry a umenia
(Slovenská národná knižnica, Martin)

PhDr. Jozef Beňovský: Martin Rázus v zbierkach Slovenského národného literárneho múzea
(Slovenská národná knižnica, Martin)

Mgr. Ľubica Rybárska: Martin Rázus a Rázusovci v zbierkach Múzea Janka Kráľa
(Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš)

Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc.: Slovo o Martinovi Rázusovi
(Slovenská národná knižnica, Martin)