Stanovy občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa

 

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Liptovského Mikuláša. Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i  politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a  etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy. 

 

ČASŤ I
Základné ustanovenia

 Článok 1
Názov združenia

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa 

 

 Článok 2
Sídlo združenia  

Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31,  031 01 Liptovský Mikuláš

 

Článok 3
Právne pomery združenia  

3.1. Občianske združenie Spolok Martina Rázusa (ďalej len združenie) je právnickou osobou, ktorá vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

3.2. Právne pomery združenia sa riadia zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

3.3. Združenie bolo založené na dobu neurčitú.

 

Článok 4
Ciele činnosti združenia  

Prioritným cieľom združenia je získanie finančných prostriedkov na realizáciu sochy Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši. Ďalšími cieľmi je propagácia života a diela Martina Rázusa, evanjelického farára, básnika, spisovateľa, politika, verejného činiteľa.

 

ČASŤ II
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

 

Článok 5
Členovia  združenia  

5.1. Členom združenia môže byť každý občan, bez ohľadu na štátnu, národnú, politickú, konfesionálnu či spoločenskú príslušnosť, ktorý súhlasí so stanovami združenia a je pripravený ich napĺňať.

5.2. Podľa zákona 83/1990 Zb. môžu byť členmi združenia aj právnické osoby.

5.3. Vylučuje sa možnosť členstva politickej strany v združení a  politická činnosť a propagácia v ňom.

5.4. Každý člen prispieva do majetku združenia jednorazovým finančným príspevkom v čiastke:

a/ občan 100 .- Sk

b/ právnická osoba 3000.- Sk.

Plnenie príspevkovej povinnosti je možné aj formou dodávky daňovo preukázateľných prác, služieb a materiálu.

5.5. Udržiavací ročný členský poplatok je 100.- Sk pre fyzickú a 1000.- Sk pre právnickú osobu.

   

Článok 6
Práva a povinnosti členov  

6.1. Práva členov združenia sú:

a/ zúčastňovať sa s právom hlasovacím na Valnom zhromaždení združenia, ktoré zvoláva najmenej jedenkrát do roka Predsedníctvo združenia

b/ predkladať orgánom združenia návrhy na činnosť združenia v súlade s jeho cieľmi

c/ dostávať informácie o činnosti združenia

d/ napĺňať v rámci svojich možností ciele združenia.

6.2. Povinnosti členov združenia

a/ napomáhať činnosti združenia, chrániť jeho poslanie a dobré meno

b/ napomáhať zveľaďovaniu jeho majetku

c/ platiť si udržiavací členský poplatok najneskoršie v deň konania valného zhromaždenia v danom roku.

 

Článok 7
Zánik členstva  

7.1. Zánik členstva

a/ vzdaním sa písomnou formou

b/ zánikom právnickej osoby alebo inštitúcie

c/ úmrtím občana

d/ vylúčením  v prípade  neplnení si povinností podľa  bodu  6.2. a/;b/. O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predsedníctva.

e/ nesplnením si povinnosti v zmysle bodu 6.2. c/

 7.2. Zánikom členstva zanikajú všetky práva a povinnosti členov združenia

7.3. Na vrátenie finančných alebo iných príspevkov do združenia zánikom členstva nevzniká právny nárok.

 

ČASŤ III
ORGÁNY ZDRUŽENIA

 

Orgánmi združenia sú: Valné zhromaždenie združenia

                                      Predsedníctvo združenia

                                      Predseda združenia

                                      Podpredseda združenia

                                      Kontrolná komisia združenia
                                      Čestný predseda

 

Článok 8
Valné zhromaždenie združenia  

8.1. Valné zhromaždenie združenia (ďalej valné zhromaždenie) je najvyšším orgánom združenia a schádza sa najmenej jedenkrát za rok.

8.2. Zvoláva ho Predsedníctvo združenia listom 2 týždne pred termínom valného zhromaždenia.

8.3. V prípade  nečinnosti predsedníctva v tejto veci zvoláva valné  zhromaždenie kontrolná komisia rovnakým spôsobom.

8.4. Valné zhromaždenie

a/ schvaľuje stanovy združenia, rokovací poriadok a pravidlá hospodárenia

b/ schvaľuje rozpočet združenia

c/ schvaľuje správu o činnosti a hospodárení združenia a plán jeho činnosti

d/ volí členov Predsedníctva združenia

e/ rozhoduje o zrušení združenia a menovaní likvidátora.

 8.5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak 15 minút po oficiálnom začiatku riadne zvolaného valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia, zvolávateľ otvorí náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom rokovania, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov združenia.. Uznesenia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov. Člena združenia môže na valnom zhromaždení zastupovať iný člen, na základe písomného splnomocnenia. Každý člen združeniam bez ohľadu na to, či je právnickou alebo fyzickou osobou má pri hlasovaní jeden hlas.

 

Článok 9
Predsedníctvo združenia

9.1. Predsedníctvo združenia (ďalej predsedníctvo) je správcom združenia, zastupuje ho navonok, organizuje prácu združenia a vykonáva práva zamestnávateľa.

9.2. Predsedníctvo má minimálne 3 členov, zvolených ustanovujúcim valným zhromaždením.

9.3. Členstvo v predsedníctve zaniká:

a/ rezignáciou

b/ úmrtím

c/  odvolaním.

Člena predsedníctva možno odvolať, ak je jeho činnosť v rozpore zo stanovami združenia.

9.4. Funkčné obdobie členov predsedníctva je tri roky. Člen predsedníctva môže by volený opakovane.

9.5. Členstvo v predsedníctve je nezlučiteľné s členstvom v Kontrolnej komisii združenia.

9.6. Predsedníctvo

a/ vykonáva výkonnú činnosť združenia na základe poverenia valného zhromaždenia;

b/ volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a tajomníka na funkčné obdobie 3 rokov;

c/ pripravuje správu o činnosti a hospodárení združenia a návrh plánu jeho činnosti;

d/ prijíma do zamestnania pracovníkov sekretariátu predsedníctva.

9.7. Zasadnutie predsedníctva zvoláva najmenej dvakrát do roka predseda, prípadne podpredseda  združenia, ktorý vedenie jeho rokovanie.

9.8. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Uznesenia sa prijímajú hlasovaním jednoduchou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu združenia, pri jeho neprítomnosti hlas podpredsedu združenia.

9.9. Zo všetkých rokovaní a o všetkých uzneseniach predsedníctva sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda, prípadne v jeho neprítomnosti podpredseda.

 

Čl. 10
Štatutárne orgány združenia  

10.1. Štatutárnymi orgánmi združenia  sú predseda a podpredseda združenia. Každý z nich je oprávnený rokovať za združenie samostatne.

10.2. Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis predseda alebo podpredseda alebo nimi poverený člen združenia.

 

Čl. 11
Predsed a združenia 

11.1. Predseda združenia (ďalej predseda)

a/ zastupuje združenie navonok, je jeho štatutárnym zástupcom

b/ zvoláva predsedníctvo a vedie jeho zasadnutia.

11.2. Predsedu volí zo svojich členov predsedníctvo na obdobie 3 rokov. Predseda môže byť zvolený do funkcie počas dvoch funkčných období.

11.3. Funkcia predsedu zaniká súčasne so zánikom jeho členstva v predsedníctve, predseda je však oprávnený vykonávať všetky práva, ktoré mu z týchto stanov náležia až do jeho zvolenia nového predsedu.

 

Čl. 12
Podpredseda združenia  

12.1. Podpredseda združenia (ďalej podpredseda) zastupuje v plnom rozsahu predsedu v čase jeho neprítomnosti.

12.2. Ustanovenia o predsedovi platia primerane aj o podpredsedovi.

 

Čl. 13
Kontrolná komisia združenia  

13.1. Kontrolná komisia združenia (ďalej kontrolná komisia) je nezávislý kontrolný orgán združenia, ktorý volí valné zhromaždenie.

13.2. Kontrolná komisia má minimálne 3 členov. Predsedu kontrolnej komisie volia jej členovia. Predseda kontrolnej komisie zvoláva zasadnutia kontrolnej komisie najmenej jedenkrát za rok a riadi jej činnosť. Ak nezvolá zasadnutie kontrolnej komisie predseda, môže ho zvolať podpredseda, resp. člen kontrolnej komisie.

13.3. Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie sú maximálne 3 roky. Na zánik členstva v kontrolnej komisii sa vzťahujú ustanovenia článku 9.3. týchto stanov.

13.4. Kontrolná komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Jej rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, resp. v neprítomnosti predsedu hlas podpredsedu kontrolnej komisie.

13.5. Kontrolná komisia vykonáva pravidelné previerky hospodárenia s majetkom združenia. Je oprávnená overovať postup vo veciach nakladania s majetkom združenia, kontrolovať účtovné doklady a zisťovať skutkový stav. Kontrolná komisia je povinná preskúmavať ročnú účtovnú uzávierku a návrhy na použitie prostriedkov. Výsledky podáva formou protokolu predsedníctvu, ktorému navrhuje aj potrebné opatrenia.

13.6. Na zasadnutí kontrolnej komisie sa spisuje protokol, ktorý podpisuje predseda kontrolnej komisie.

 

Čl. 14
Sekretariát združenia  

14.1. Predsedníctvo môže ustanoviť svoj sekretariát.

14.2. Sekretariát je výkonným orgánom združenia. Členovia sekretariátu (účtovník, administratívna pracovníčka) môžu byť zamestnancami združenia.

14.3. Činnosť sekretariátu riadi predseda, resp. podpredseda združenia.

14.4. Sekretariát

a/ vedie účty a spravuje prostriedky združenia

b/ pripravuje podklady pre návrh rozpočtu združenia a pre výročnú správu o činnosti a  hospodárení s prostriedkami združenia

c/ pripravuje zasadnutia predsedníctva a valného zhromaždenia.

 

Čl. 15
Čestný predseda
 

15. 1.  Ktorýkoľvek člen Spolku môže Valnému zhromaždeniu navrhnúť , aby za dlhoročnú prácu v prospech Spolku bol niektorý člen Spolku zvolený za čestného predsedu.

15.2. Valné zhromaždenie po prerokovaní môže návrh schváliť a titul čestný predseda bez časového obmedzenia navrhovanému členovi udeliť.

   

ČASŤ IV
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

 

Článok
15 Zdroje združenia  

Zdroje združenia sú predovšetkým finančné a iné prostriedky:

a/ jednorazové členské príspevky členov združenia

b/ dary členov združenia a ďalších fyzických a právnických osôb

c/ dotácie, subvencie, granty

d/ dedičstvá v prospech združenia

e/ výnosy účelových akcií

f/ úroky z finančných prostriedkov vo finančných ústavoch

g/ nefinančný majetok – hmotný, know-how

h/ výnosy z vydavateľskej činnosti

ch/  výnosy z reklamnej činnosti  

 

Článok 16
Hospodárenie s majetkom združenia  

16.1. Celý hmotný a nehmotný majetok združenia je nedotknuteľným vlastníctvom združenia. Majetok združenia slúži výhradne na plnenie cieľov združenia.

16.2. Majetok združenia sa spravuje v súlade zo zásadami riadneho hospodárenia.

16.3. Finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave.

Článok 17
Použitie prostriedkov združenia

 

17.1. Prostriedky združenia sa používajú len na naplnenie cieľov združenia podľa článku 4,  teda prioritne na realizáciu sochy Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši podľa projektu schváleného združením, ako aj na propagáciu života a diela Martina Rázusa v rozsahu schválenom predsedníctvom (do 20.000.- Sk) alebo valným zhromaždením (nad 20.000.- Sk).

17.2. Prostriedky združenia je možné poskytnúť na materiálno-technické zabezpečenie činnosti združenia, na odmeňovanie zamestnancov a na úhradu vynaložených nákladov pri zabezpečovaní činnosti združenia (cestovné, poštovné, komunikačné  a  materiálové náklady, atď.).

 

ČASŤ V
Zánik ZDRUŽENIA

 

Článok 18
Zánik dobrovoľným rozpustením  

18.1. Združenie môže zaniknúť rozhodnutím valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení združenia. Rozhodnutie je v tomto prípade platné, ak je schválené dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

18.2. Na zrušenie a zánik združenia sa použije primerane § 12 Zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení. Zánik združenia oznámi valné zhromaždenie do 15 dní ministerstvu vnútra SR. Valné zhromaždenie menuje likvidátora združenia a  určuje jeho odmenu.

18.3. Po zrušení združenia sa uskutoční jeho majetkové vysporiadanie primerane podľa § 70 – 75 Obchodného zákonníka, pokiaľ majetok neprechádza na právneho zástupcu, ktorý musí plniť verejnoprospešné, humanitné alebo dobročinné ciele.

18.4. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky dlhy združenia. O použití likvidačných zostatkov na charitatívne a dobročinné účely rozhodne valné zhromaždenie.

 

Článok 19
Zánik zlúčením s iným združením

19.1. Združenie môže zaniknúť dobrovoľným zlúčením s iným združením na základe zmluvy o súčinnosti rozhodnutím valného zhromaždenia, ktoré je v tomto prípade uznášaniaschopné, ak sú prítomné dve tretiny členov.

19.2. Podmienky zániku združenia zlúčením s iným združením sa naformulujú v písomnej zmluve.

ČASŤ VI
SPOLOČNé, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 20
Zmena stanov združenia  

O zmenách stanov združenia rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov. Zmenu stanov oznámi združenie Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od jej schválenia a pripojí text zmeny v 2 vyhotoveniach.

 

Článok 21
Účinnosť stanov  

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia.

 

   

V Liptovskom Mikuláši, dňa 5.apríla 2008